google-site-verification=RB_w4ef3SXJJEi-9-k0M8x7-c_pO4fsLtCJ6THkgXI8

一瞬、UFOの編隊かと思った・・・。

一瞬、UFOの編隊かと思った・・・。

ガラスに室内のダウンライトが映ってるだけですが・・・。